زوج درمانی شناختی رفتاری یا CBTC چیست؟

در قصه شاه و پری، شاهزاده و فقیر که عاشق هم بودند و ازدواج کرده و از آن به بعد به خوشی زندگی میکنند. فرهنگ ما از این داستان و مشابهات آن بسیار زیاد دارد.

در هر مورد، زمانی که ازدواج صورت میگیرد داستان تمام میشود و ما به ندرت از نوعی سازگاری که هر زوج باید در شروع زندگی آن را ایجاد کند مطلع میشویم. هنوز که هنوز است سازگاری بیشترین نقش را در زندگی زوج هایی دارد که موفق میشوند سالگرد ازدواج خود را جشن بگیرند و این مسأله در زندگی بسیاری از افرادی که ازدواج کرده اند اتفاق نمیافتد.

Couples therapy compressor - کلینیک زوج درمانی

زوج درمانی شناختی رفتاری یا CBTC چیست؟

با توجه به اصول رفتاری، رویکرد قوی CBTC با سنجش مشکل اصلی و وابسته های حمایتی آن آغاز می شود و به میزانی که مداخلات صورت میگیرد رفتارهای هدف و رفتارهای اصلاح شده ظاهر میشوند.کلینیک زوج درمانی هیربد یکی از قدیمی ترین کلینیک هایی است که میتوانید در این زمینه به آن اعتماد کنید.

مشکلات و اختلالهای درمان شده در CBTC در زمینه سوءاستفاده از مواد، بزهکاری نوجوانان، افسردگی و مسائل مرتبط به سلامت در خانواده ها و زوج به کار رفته است. در روش CBTC افسردگی به عنوان عاملی در سنجش و درمان اختلال زوج ها مشخص شده است. یافته ها نشان میدهد که نارضایتی زوج ها بر افسردگی آنها اثر میگذارد.

زوج درمانی باید برای تحکیم و توسعه درمان این زوج ها به کار گرفته شود. این رویکرد از تأکید بر مشاهده درمان سوءاستفاده همسر یا افراد معتاد تا کاربرد استاندارد CBTC بر هر دو همسر به لحاظ احتساب ارتباط عمیق و سیستم های خانواده متغیر هستند. در مدلی شبیه به این و در مواردی مثل درد مزمن، اضطراب و بیماری های پزشکی از قبیل سرطان، یر مصاحبه های CBTC تأکید شده است. لیختنشتاین روشی برای کاربرد CBTC در مورد زوج هایی که فرزندان ناتوان دارند معرفی کرد.

درمانگرانی که مهارت های CBTC را به کار میبرند به خاط پیامدهای بالقوه ناکافی یا غیر متعارف آن نیازمند این هستند که از اصول و روش های آن به طور کامل مطلع باشند. متخصصین باید در زمینه کاربرد منظم مهارت های CBTC آموزش دیده باشند. سنجش، آمادگی، همکاری و وقت شناسی، در کاربرد مؤثر CBTC بسیار کلیدی است.

اگرچه مشخص است که این رویکرد هم مهارت های رفتاری و هم مهارت های شناختی را در درمان مشکلات به کار میگیرد، با این وجود یافته های تجربی نشان می دهد که قابلیت های شناختی مثل بازسازی، به نتایج معناداری منجر شده است.

هدف کلینیک زوج درمانی هیربد

هدف از زوج درمانی رفتاری – شناختی ، پذیرش عاطفی و تغییر رفتار است و دست یابی به پذیرش عاطفی از طریق رها سازی احساسات آسیب پذیر که احساس همدلی را تقویت می کنند و تغییر رفتار ، میسر می گردد که کلینیک زوج درمانی هیربد در این راه به شما کمک میکند.

با مشخص نمودن مشکلات به عنوان وضعیت برونی شده ای که زوج ها به جای سرزنش همدیگر ، با همیاری از پس آن بر می آیند ، مرحله دوم اجرا می شود . این امر به زوج ها کمک می کند تا بدون تعصب و یا بی طرفی ، عوامل خاص چرخه ارتباط منفی خود را مشخص و سپس در آن مداقه کنند .

brooke cagle 170053 compressor - کلینیک زوج درمانی

برنامه های غنی سازی در حین ازدواج ، مانند ارتباط زوج ها و غنی سازی ارتباط و برنامه پیشگیری و غنی سازی ارتباط برای زوج ها موثر هستند . حضور زوج ها در این برنامه ها بخصوص برنامه هایی که اساس و پایه ی مهارتی مستحکمی دارند ، می تواند بیانگر رضایت مندی از آموزش ارتباطی ، بهبود روابط ، کیفیت ارتباط و تغییرات حاصله باشد ، به طوری که آن ها به مرور زمان قادر به تخلیه تعارضات خواهند بود .

آینده حق را به CBTC میدهد. تعداد زیادی از درمانگران خودشان را به عنوان متخصص رفتاری شناختی میشناسند. برنامه آموزش و تداوم آموزش این مدل درمانی، در حال افزایش و تأکید بر روش های CBTC هستند.

همکاران روانپزشک کلینیک اعصاب و روان هیربد:

دکتر امیررضا علوی روانپزشک از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تمرکز بر زوج درمانی با رویکرد شناختی رفتاری و رویکرد تحلیلی و رواندرمانی انفرادی بزرگسال با رویکرد شناختی رفتاری.

دکتر مجتبی ارحام صدر روانپزشک از دانشگاه علوم پزشکی ایران و انستیتو روانپزشکی تهران. تمرکز بر درمان دارویی و طبی بیماریهای روانپزشکی واعتیاد به مواد محرک و سومصرف داروها و زوج درمانی سیستمی_تحلیلی.